Artikel Financieel Dagblad

Vandaag in het FD een opiniestuk van onze advocaat, Bas Wallage. Bastiaan schreef samen met Hannah van Kolfschooten het opiniestuk “Overheid, pas op met gezondheidsdata en massasurveillance”. In het opiniestuk gaan Bastiaan en Hannah in op de vraag die de Europese Commissie (EC) aan telecombedrijven stelde om metadata van mobiele telefoons van miljoenen Europeanen te delen om corona beter te kunnen bestrijden. Lees hier het opiniestuk. https://lnkd.in/ec6ex8x. Bastiaan is, naast zijn werkzaamheden als advocaat bij Van Benthem & Keulen, promovendus aan de Leiden University en als docent verbonden aan de University of Amsterdam.

https://fd.nl/opinie/1339613/overheid-pas-op-met-gezondheidsdata-en-massasurveillance

Wmo- en jeugdhulp in tijden van de coronacrisis: een vergoeding voor niet-geleverde hulpverlening?

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen hebben impact op de uitvoering van Wmo- en jeugdhulp. Zowel gemeenten als zorgaanbieders begeven zich door de ontstane situatie op onbekend terrein en dit stelt hen voor een aantal urgente vraagstukken.

Zie ook: https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2020/03/22/wmo-en-jeugdhulp-in-tijden-van-de-coronacrisis-een-vergoeding-voor-niet-geleverde-hulpverlening/

Lees verder

WAAROM MEERPERSOONSHUISHOUDENS ONDER DE AOW-LEEFTIJD GEEN ABONNEMENTSTARIEF BETALEN OP GROND VAN DE WMO 2015

Abonnementstarief
Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief in de Wmo 2015 definitief van kracht. De aanleiding hiervoor is het voorkomen van de stapeling van zorgkosten die voornamelijk voortkomen uit het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor Wmo- en Wlz-voorzieningen. Het abonnementstarief in de Wmo 2015 stelt een vaste maximale bijdrage van €19,- per maand voor maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten en de algemene voorzieningen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan. Daarnaast zijn er uitzonderingen op de regel die nader worden geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Deze uitzonderingen zijn over het algemeen duidelijk en begrijpelijk.

Lees verder

Afbakening Wmo 2015 en Wlz per 2020: onduidelijkheid blijft!

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: ‘Wmo 2015’) en de Wet langdurige zorg (hierna: ‘Wlz’) was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In beginsel kan iemand dan ook niet gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 als de Wlz. Om goed aan te blijven sluiten bij de rechtspraktijk zijn in de afgelopen jaren verschillende keren veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving en in de uitvoering van beide wetten. Ook per 1 januari 2020 is het nodige veranderd in de afbakening tussen beide wetten. Per 1 januari 2020 is namelijk de financiering van hulpmiddelen voor bewoners in Wlz-instellingen aangepast. Bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer op grond van de Wmo 2015 maar op grond van de Wlz verstrekt.  

Zie ook: https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2020/01/02/afbakening-wmo-2015-en-wlz-per-2020-onduidelijkheid-blijft/

Lees verder

Gemeente moet aanpassing badkamer betalen: verbouwing van verouderde badkamer is geen ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ onder de Wmo 2015

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: ‘Wmo 2015’) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Ingevolge de Wmo 2015 beslist het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’), na een daartoe uitgevoerd onderzoek, tot verstrekking van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening dient een passende bijdrage te leveren aan het realiseren van een situatie waarin de inwoner in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen.

Zie ook: https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2019/12/05/gemeente-moet-aanpassing-badkamer-betalen-verbouwing-van-verouderde-badkamer-is-geen-algemeen-gebruikelijke-voorziening-onder-de-wmo-2015/

Lees verder

De Staat waarborgt het recht op vrije artsenkeuze onvoldoende

In het Nederlands Juristenblad (NJB 39/2019) schreef Bastiaan Wallage het artikel ‘De Staat waarborgt het recht op vrije artsenkeuze onvoldoende’. In dit artikel gaat Bastiaan in op het recht op vrije artsenkeuze. Het recht op vrije artsenkeuze wordt gezien als een fundamenteel recht van de patiënt. Op grond hiervan kan de patiënt zich wenden tot een arts of andere zorgaanbieder naar keuze. Door het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019 staat het recht op vrije artsenkeuze volop in de belangstelling, maar in de rechtspraktijk blijft, ondanks dit arrest, toch onduidelijkheid bestaan over de invulling van dit recht. Een zaak die vraagt om stappen van de wetgever, gelet op de verplichtingen die op de overheid rusten.

Lees het artikel hier:

VERPLICHTING VOOR GEMEENTEN OM CLIËNTEN ACTIEF TE BENADEREN VOOR EEN HERINDICATIE OP GROND VAN DE JEUGDWET OF WMO 2015

De Jeugdwet en Wmo 2015 schrijven niet voor of een indicatie voor bepaalde tijd moet worden afgegeven, noch wat de duur moet zijn van een te verstrekken voorziening. In de praktijk worden besluiten door het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) op grond van voornoemde wetgeving vaak voor een kortdurende periode genomen. Dit sluit aan bij de bedoelingen van de wetgever, die terugkomen in de parlementaire geschiedenis bij de Jeugdwet en Wmo 2015, op grond waarvan de eigen kracht van de inwoner centraal staat en bij een ondersteuningsbehoefte (kortdurende) zorgverlening dient te worden ingezet met het doel deze in de toekomst weer af te bouwen in het geval het beter gaat met de desbetreffende inwoner. Dat roept de vraag op hoe de gemeenten dienen te beschikken bij inwoners met een chronische beperking. Hier zijn recentelijk Kamervragen over gesteld en deze zijn inmiddels door de minister beantwoord (2019Z12588). Bij de beantwoording van de Kamervragen gaat de minister eveneens in op de vraag of gemeenten verplicht zijn om een cliënt die individuele voorzieningen ontvangt op grond van de Wmo 2015 of Jeugdwet actief te benaderen bij afloop van een besluit.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/verplichting-voor-gemeenten-om-clienten-actief-te-benaderen-voor-een-herindicatie-op-grond-van-de-jeugdwet-of-wmo-2015/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/verplichting-voor-gemeenten-om-clienten-actief-te-benaderen-voor-een-herindicatie-op-grond-van-de-jeugdwet-of-wmo-2015

Lees verder

D66’er uit de regio: Bas Wallage

Waar ben je trots op?
De (lokale) politiek in Alphen aan den Rijn krijgt relatief weinig aandacht, vindt Bas. “Daarom organiseren wij lokaal allerlei activiteiten. Samen met onze actieve en zeer ervaren fractie gaan we in gesprek met mensen over wat er in Alphen, maar ook daarbuiten, leeft en speelt. Het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld een aantal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
Bas: “Gemeenten in de regio hebben veelal te maken met vergelijkbare vraagstukken. Het zou mijns inziens goed zijn als de regio op dit soort onderwerpen vaker gezamenlijk met de verschillende afdelingen optrekt. Ook waar het bijvoorbeeld gaat om het organiseren van activiteiten.”

Zie ook: https://zuidholland.d66.nl/2019/09/25/d66er-uit-de-regio-bas-wallage/