GEMEENTEN KUNNEN MEER BETEKENEN VOOR STAATLOZEN DAN TOT NU TOE WERD VERONDERSTELD

Van Benthem & Keulen’s advocaat, Bastiaan Wallage adviseert Kompass en ASKV Steunpunt Vluchtelingen over de mogelijkheden voor gemeenten om staatlozen te kunnen inschrijven.

Bastiaan Wallage heeft voor de mensenrechtenorganisaties Kompass en ASKV Steunpunt Vluchtelingen een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de juridische mogelijkheden die gemeenten hebben, op grond van de Wet basisregistratie personen, rond de inschrijving van staatlozen.

Lees verder

HET RECHT OP VRIJE ARTSENKEUZE VOOR VERZEKERDEN MET EEN NATURAVERZEKERING: HET HINDERPAALCRITERIUM EN DE ‘VLAKTAKS’.

In Gezondheidsrecht Updates (GZR), 2019/140 schreef Bastiaan Wallage, samen met Eva Jacobs, een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 1 februari 2019.

In hun annotatie gaan Bastiaan en Eva kort in op de feiten en omstandigheden die centraal staan in de onderhavige uitspraak. Vervolgens gaan zij in op de hoogte van de vergoeding die zorgverzekeraars moeten betalen indien en voor zover een verzekerde met een naturapolis zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en welke korting in dat kader door de zorgverzekeraar mag worden toegepast. Zij ronden af met een bespreking van de gevolgen van de onderhavige uitspraak voor de rechtspraktijk.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/het-recht-op-vrije-artsenkeuze-voor-verzekerden-met-een-naturaverzekering-het-hinderpaalcriterium-en-de-vlaktaks/

Afbakening zorgspecifieke wetgeving

Veelvuldig spelen complexe zorgvragen en ondersteuningsbehoeften van inwoners zich af op de grensvlakken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De afbakening tussen deze wetten is voor zowel zorgvragers, zorgaanbieders en gemeentelijke overheden vaak grijs gebied, en roept vragen op over verplichtingen en eigen bijdragen.

Zie ook: https://www.sociaalweb.nl/events/afbakening-zorgspecifieke-wetgeving

afbeelding
Lees verder

BASTIAAN WALLAGE EN WOUTER KOELEWIJN ZIJN GENOMINEERD VOOR DE MAGNA CHARTA PUBLIEKSPRIJS

Opnieuw zijn twee van onze advocaten genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs. Bastiaan Wallage en Wouter Koelewijn schreven de Legal Update ‘Een betaalovereenkomst is geen zorgovereenkomst‘. Deze Legal Update is genomineerd voor de publieksprijs ‘Blog’ in de categorie ‘Boek 5, Boek 6 en Aansprakelijkheidsrecht’.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/bastiaan-wallage-en-wouter-koelewijn-zijn-genomineerd-voor-de-magna-charta-publieksprijs/

Wetswijziging Wmo 2015 moet resultaatgericht indiceren mogelijk maken

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is inmiddels helder (uitspraak 1 / uitspraak 2 / uitspraak 3). Het resultaatgericht indiceren door gemeenten is niet toegestaan. Gemeenten dienen in het besluit op grond waarvan de voorziening ‘hulp bij het huishouden’ wordt toegekend ook tijdseenheden op te nemen en deze tijdseenheden moeten zijn gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Aangezien tot op heden in de rechtspraak slechts het ‘CIZ-protocol Huishoudelijke Verzorging’ en het rapport van HHM en KPMG Plexus zijn erkend als deugdelijk onderzoek zaten veel gemeenten te wachten op de reactie van de minister en/of de VNG. De VNG heeft eerder aangegeven de reactie van de minister af te wachten, voordat zij zelf met een inhoudelijke reactie zou komen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/wetswijziging-wmo-2015-moet-resultaatgericht-indiceren-mogelijk-maken/

https://www.sociaalweb.nl/blogs/wetswijziging-wmo-2015-moet-resultaatgericht-indiceren-mogelijk-maken

Lees verder

RESULTAATGERICHT INDICEREN OP GROND VAN DE WMO 2015 NIET LANGER MOGELIJK? EEN BOTSING TUSSEN MAATWERK EN RECHTSZEKERHEID

Voor het Tijdschrift Gemeentestem (Gst), 2019/37 schreven Bastiaan Wallage en Wouter Koelewijn een artikel over het resultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 en in het bijzonder de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober 2018. De CRvB oordeelde in deze uitspraak dat gemeenten in hun beleid en/of in het besluit waarin zij een voorziening ‘hulp bij het huishouden’ toekennen, met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel, ook tijdseenheden moeten opnemen (zie ook onze Legal Update van 25 oktober 2018).  Met deze rechtspraak is het voor gemeenten niet (langer) mogelijk om resultaatgericht te indiceren.

Voor meer informatie:

Bastiaan Wallage
+31 30 25 95 553
bastiaanwallage@vbk.nl

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/resultaatgericht-indiceren-op-grond-van-de-wmo-2015-niet-langer-mogelijk-een-botsing-tussen-maatwerk-en-rechtszekerheid/

Vrije artsenkeuze: een onderdeel van de Nederlandse constitutie?

B. Wallage, A.C. Hendriks & W.I. Koelewijn– In deze bijdrage staat de vraag centraal wat de betekenis is van het recht op vrije artsenkeuze en in hoeverre patiënten c.q. verzekerden daaraan rechten kunnen ontlenen jegens de staat en in het bijzonder de zorgverzekeraars. Eerst wordt een definitie gegeven van het recht op vrije artsenkeuze. Vervolgens wordt gekeken naar de constitutionele aspecten achter vrije artsenkeuze, of dat recht een grondrechtelijke grondslag kent en of dit positieve verplichtingen voor de staat met zich meebrengt. Hierna wordt de toelaatbaarheid van een beperking van het recht op vrije artsenkeuze onderzocht en wat de verplichtingen zijn van zowel de staat, als de zorgverzekeraar om dit recht (actief) te beschermen. 

Tijdschrift voor Constitutioneel recht

10e jrg., nr. 1, januari 2019

EEN BETAALOVEREENKOMST IS GEEN ZORGOVEREENKOMST

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. een interessante uitspraak gedaan in een procedure waarin de volgende feiten en omstandigheden centraal stonden. Appellante, in casu de patiënt, heeft zorg ontvangen van geïntimeerde, in casu de zorgaanbieder c.q. zorgverlener, op grond van een tussen partijen gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst. Op grond van deze overeenkomst is appellante aan geïntimeerde loon verschuldigd op grond van artikel 7:461 BW. In eerste aanleg is appellante door de Rechtbank Limburg veroordeeld dit loon aan de zorgaanbieder te betalen. Tegen deze uitspraak is door appellante hoger beroep ingesteld.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/een-betaalovereenkomst-is-geen-zorgovereenkomst/

Lees verder

EEN KLACHT BIJ HET COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS; WAT NU?

De Algemene wet gelijke behandeling (hierna: ‘AWGB’) en Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (hierna: ‘AWGB/CZ’) vormen een uitwerking van artikel 1 van de grondwet. Hierin staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Op grond van de voornoemde wetgeving is het College van de rechten voor de mens (hierna: ‘het College’) bevoegd om te oordelen op schriftelijke verzoeken en te onderzoeken of in een individueel geval ontoelaatbaar onderscheid is gemaakt. In deze Legal Update zullen wij beschrijven wat te doen op het moment dat een verzoek wordt ingediend bij het College. Allereerst zullen wij hieronder kort de reikwijdte van voornoemde wetgeving uiteenzetten.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/een-klacht-bij-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-wat-nu/

Lees verder