De donorwet: orgaandonatie door wilsonbekwamen

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht. In een eerdere Legal Update schreven wij al over deze wet. Vanaf de inwerkingtreding op 1 juli 2020 geldt het systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem). Wie zich niet registreert in het Donorregister, wordt kortgezegd automatisch donor. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/de-donorwet-orgaandonatie-door-wilsonbekwamen

Lees verder

Reële zorgtarieven bij inkoop van jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet door het bieden van jeugdhulp. Gemeenten leveren deze jeugdhulp in de praktijk niet zelf maar kopen dit in bij jeugdhulpaanbieders. Daarbij dienen gemeenten als overheidsorganen rekening te houden met de aanbestedingsplicht. Tussen de zorgaanbieders en gemeenten ontstaat in dergelijke procedures regelmatig discussie over de prijs voor de levering van jeugdhulp. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/reele-zorgtarieven-bij-inkoop-van-jeugdhulp

Lees verder

Europese harmonisatie van privacy – óók in crisistijd

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) in werking getreden. Vanaf dat moment is de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens binnen de Europese Unie geharmoniseerd. Het recht op bescherming van persoonsgegevens, een belangrijk onderdeel van het mensenrecht op privacy, is daarmee een van de weinige mensenrechten dat ook Europeesrechtelijk is uitgewerkt. Het doel van de AVG is om iedere Unieburger een hoog en gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming te bieden. De wirwar aan mobiele corona-apps die sinds maart 2020 als paddenstoelen uit de grond schieten laat echter zien dat Europese lidstaten niet altijd dezelfde betekenis van het begrip ‘privacy’ hanteren. Het is dus de vraag of de AVG – óók in tijden van de coronacrisis – in heel Europa een consistent beschermingsniveau kan waarborgen. Deze vraag zullen wij hieronder beantwoorden.

Zie ook: https://www.njb.nl/blogs/europese-harmonisatie-van-privacy-óók-in-crisistijd/

Lees verder

De huisartsenroute: verwijzen naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder?

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2020-0181, schreef Bastiaan Wallage een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 26 maart 2020.

In deze uitspraak oordeelt de rechter dat een gemeente niet gehouden is de door een zorgaanbieder verleende jeugdhulpverlening te vergoeden na verwijzing door een huisarts (‘de huisartsenroute’), indien die verwijzing zich richt tot een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. In de annotatie wordt deze uitspraak en de gevolgen hiervan voor de rechtspraktijk door Bastiaan besproken.

Zie ook: https://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2020_0181

Inkoop binnen het sociaal domein: een update!

Eerder informeerden wij u al over het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Daarmee wordt geprobeerd de uitvoeringslasten bij inkoop door gemeenten zo veel mogelijk te verlichten en het gunnen van overheidsopdrachten in het sociaal domein eenvoudiger te maken. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/inkoop-binnen-het-sociaal-domein-een-update

Lees verder

Reporter Radio

Vanavond is onze advocaat Bas Wallage hoofdgast bij Reporter Radio (KRO – NCRV / NPOradio1). Hij geeft een toelichting op het item dat gaat over houders van de pardonvergunning die niet kunnen naturaliseren. De aflevering van Reporter is vanavond tussen 19.00 en 20.00 te beluisteren op Radio 1. Bas Wallage is vanuit Van Benthem & Keulen nauw betrokken bij Pro Bono Connect. Van Benthem & Keulen is partner van Pro Bono Connect en wordt door hen regelmatig benaderd voor het doen van onderzoeken voor NGO’s. https://lnkd.in/df2CC6b

Zie het interview hier: https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/59354-2020-05-28-naturalisatie-onmogelijk-ondanks-ruim-13-jaar-legaal-verblijf

Lees verder

GEMEENTEN, PAS OP MET INTEGRALE (AANVRAAG)PROCEDURES IN HET SOCIAAL DOMEIN!

Er zijn gemeenten die werken met een integrale verordening binnen het sociaal domein. Deze gemeenten werken met één verordening, voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) als de Jeugdwet (en in gevallen ook de Participatiewet). Het voornaamste doel hiervan is het realiseren van zo uniform mogelijke procedures. Dit terwijl de Wmo 2015 en de Jeugdwet hierop op onderdelen juist van elkaar verschillen. De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 maart 2020 een uitspraak gedaan over deze procedurele verschillen tussen beide wetten, die grote gevolgen kan hebben voor integrale sociaal-domeinverordeningen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/gemeenten-pas-op-met-integrale-aanvraagprocedures-in-het-sociaal-domein/

Lees verder

WETSWIJZIGING INKOOP DOOR GEMEENTEN BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN: EEN EINDE VAN DE ‘OPEN HOUSE’-PROCEDURE?

Zoals wij u in onze eerdere Legal Update informeerden, heeft minister De Jonge van VWS de wens om verbeteringen in de inkoop binnen het sociaal domein door te voeren. Wij hebben beloofd u op de hoogte te houden.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/wetswijziging-inkoop-door-gemeenten-binnen-het-sociaal-domein-een-einde-van-de-open-house-procedure/

Lees verder