Maandelijks archief: maart 2016

CBb 1 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:370 (AB 2016/106) m.nt. W.I. Koelewijn en B. Wallage

Vrije artsenkeuze: art. 13 Zorgverzekeringswet strekt er primair toe te bewerkstelligen dat de verzekerde er vanuit kan gaan dat de beloning van de voor het verrichten van de prestaties gekozen arts voor hem niet onbetaalbaar zal zijn.

Deze annotatie is op 11 maart 2016 in AB (Rechtspraak Bestuursrecht) gepubliceerd. Zie ook: AB 2016106 Vrije artsenkeuze. De Nederlandse Zorgautoriteit handelt in strijd met art. 11 en 13 va

 

CBb 24 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:428 m.nt. W.I. Koelewijn en B. Wallage

Verder maak ik u ook graag attent op onze annotaties. Dit keer is er een annotatie van Wouter Koelewijn in samenwerking met Bas Wallage (Van Benthem & Keulen) bij een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (GZR 2016-0105). De kwestie heeft betrekking op door het NZa vastgestelde tariefbeschikkingen en in het bijzonder op de vraag of de tariefbeschikkingen voldoen aan de eis van kostendekkendheid uit het Besluit beschikbaarheidbijdrage Wet marktordening gezondheidszorg. Wouter en Bas gaan in op de mogelijkheid van het het College van beroep voor het bedrijfsleven om exceptief te toetsen aan een beleidsregel dat met zich kan brengen dat een beleidsregel buiten toepassing wordt gelaten wegens strijdigheid met het Besluit beschikbaarheidbijdrage Wet marktordening gezondheidszorg. Ook gaan zij in op de eis van kostendekkendheid.