Auteursarchief: admin

Geen wettelijke grondslag voor drogist op afstand in supermarkt

Op 4 november 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) een opmerkelijke uitspraak gedaan in een hoger beroepszaak, aanhangig gemaakt door de Stichting Centraal Bureau Drogisterijbedrijven en Parfumeriebedrijven (hierna: ‘CBD’). De Afdeling heeft bepaald dat winkels en supermarkten die Uitsluitend Apotheek en Drogisterij-geneesmiddelen (hierna: ‘UAD-geneesmiddelen’) verkopen, er zorg voor moeten dragen dat er altijd een (assistent-)drogist fysiek aanwezig is in de winkel om klanten bij vragen voor te kunnen lichten. Assistentie ‘op afstand’ met behulp van een tablet is in strijd met het leveren van verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 62 van de Geneesmiddelenwet. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/geen-wettelijke-grondslag-voor-drogist-op-afstand-supermarkt

Lees verder

VAV Symposium

Vanmiddag sprak onze collega Bas Wallage op het VAV symposium. In zijn presentatie ”Van het kastje naar de muur” heeft Bastiaan de verschillende stelselwetten in de zorg en het sociaal domein besproken en de impact hiervan op onze samenleving.

Licht op Legal: knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, en gedragswetenschapper Yvonne den Boer in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van jeugdwet naar Wmo. 

https://www.vbk.nl/lichtoplegal/licht-op-legal-knelpunten-de-wetgeving-bij-18-18-hoe-zorg-je-dat-jong-volwassenen-de

Lees verder

Noodgedwongen langer ‘gesloten jeugdhulpverlening’ door trage gemeentelijke besluitvorming

Als gevolg van trage gemeentelijke besluitvorming kon een jeugdige met complexe problematiek niet worden overgeplaatst naar een passende vervolgplek waar hij al maanden op wachtte en moet daardoor noodgedwongen langer in een gesloten jeugdhulpinstelling blijven. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/noodgedwongen-langer-gesloten-jeugdhulpverlening-door-trage-gemeentelijke

Lees verder

CBb oordeelt dat niet-gecontracteerde zorg volledig vergoed moet worden bij restitutiepolis

Door het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is op 28 juli een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak tussen enkele verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak draait om de vraag of verzekeraars bij restitutiepolissen een eigen systematiek mogen hanteren om maximumtarieven vast te stellen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Het CBb oordeelt van niet. De essentie van de restitutiepolis is dat de gehele zorgnota vergoed wordt. Als dit anders was, dan zouden verzekerden moeten bijbetalen, en dat is niet de bedoeling. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de vergoeding beperkt worden tot een bepaald bedrag. Het is dan aan de verzekeraar om op individuele basis vast te stellen dat er excessief gedeclareerd is. 

In deze Legal Update plaatsen wij de uitspraak in het bredere wettelijke kader van de restitutiepolis en het zorgstelsel.

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/cbb-oordeelt-dat-niet-gecontracteerde-zorg-volledig-vergoed-moet-worden-bij

Lees verder

De donorwet: orgaandonatie door wilsonbekwamen

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht. In een eerdere Legal Update schreven wij al over deze wet. Vanaf de inwerkingtreding op 1 juli 2020 geldt het systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem). Wie zich niet registreert in het Donorregister, wordt kortgezegd automatisch donor. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/de-donorwet-orgaandonatie-door-wilsonbekwamen

Lees verder

Reële zorgtarieven bij inkoop van jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet door het bieden van jeugdhulp. Gemeenten leveren deze jeugdhulp in de praktijk niet zelf maar kopen dit in bij jeugdhulpaanbieders. Daarbij dienen gemeenten als overheidsorganen rekening te houden met de aanbestedingsplicht. Tussen de zorgaanbieders en gemeenten ontstaat in dergelijke procedures regelmatig discussie over de prijs voor de levering van jeugdhulp. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/reele-zorgtarieven-bij-inkoop-van-jeugdhulp

Lees verder

Europese harmonisatie van privacy – óók in crisistijd

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) in werking getreden. Vanaf dat moment is de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens binnen de Europese Unie geharmoniseerd. Het recht op bescherming van persoonsgegevens, een belangrijk onderdeel van het mensenrecht op privacy, is daarmee een van de weinige mensenrechten dat ook Europeesrechtelijk is uitgewerkt. Het doel van de AVG is om iedere Unieburger een hoog en gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming te bieden. De wirwar aan mobiele corona-apps die sinds maart 2020 als paddenstoelen uit de grond schieten laat echter zien dat Europese lidstaten niet altijd dezelfde betekenis van het begrip ‘privacy’ hanteren. Het is dus de vraag of de AVG – óók in tijden van de coronacrisis – in heel Europa een consistent beschermingsniveau kan waarborgen. Deze vraag zullen wij hieronder beantwoorden.

Zie ook: https://www.njb.nl/blogs/europese-harmonisatie-van-privacy-óók-in-crisistijd/

Lees verder

De huisartsenroute: verwijzen naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder?

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2020-0181, schreef Bastiaan Wallage een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 26 maart 2020.

In deze uitspraak oordeelt de rechter dat een gemeente niet gehouden is de door een zorgaanbieder verleende jeugdhulpverlening te vergoeden na verwijzing door een huisarts (‘de huisartsenroute’), indien die verwijzing zich richt tot een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. In de annotatie wordt deze uitspraak en de gevolgen hiervan voor de rechtspraktijk door Bastiaan besproken.

Zie ook: https://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2020_0181