Auteursarchief: admin

WMO-NORMTIJDEN KMPG-RAPPORT ZIJN DEUGDELIJK; MAATWERK BLIJFT NODIG

In de rechtspraak van de CRvB werd tot op heden alleen het CIZ Protocol Huishoudelijke Verzorging erkend als zijnde deugdelijk onderzoek. In dit protocol staan tijdseenheden beschreven voor de omvang van huishoudelijke ondersteuning. Door de gemeente Utrecht is aan KPMG Plexus en Bureau HHM de opdracht gegeven om een nieuw onderzoek te verrichten naar de vraag hoeveel uren aan huishoudelijke ondersteuning in het algemeen nodig is. Uit dit onderzoeksrapport volgt dat de basisurennorm van 104,9 uur per jaar (circa 2 uur aan huishoudelijke ondersteuning per week) realistisch is.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueels/wmo-normtijden-kmpg-rapport-zijn-deugdelijk-maatwerk-blijft-nodig/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/wmo-normtijden-kmpg-rapport-zijn-deugdelijk-maatwerk-blijft-nodig

Lees verder

Raad van State en gemeenten kritisch over abonnementstarief Wmo 2015

Halverwege dit jaar heeft de regering een wetsvoorstel aan de Raad van State toegezonden in het kader van een wijziging van de Wmo 2015 en in het bijzonder de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning. Het voorstel regelt de invoering van een abonnementstarief voor inwoners die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. Op dit moment wordt bij de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage rekening gehouden met het inkomen van de betrokkene. Dat zal na invoering van het wetsvoorstel niet meer het geval zijn.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueels/raad-van-state-en-gemeenten-kritisch-over-abonnementstarief-wmo-2015/ 

Lees verder

EEN AANSPRAAK OP GROND VAN DE WLZ IS VOORLIGGEND AAN DE WMO 2015

Na de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna ‘Wmo 2015’) en de Wet langdurige zorg (hierna: ‘Wlz’) heeft in de rechtspraktijk een tijd lang onduidelijkheid bestaan over de vraag hoe deze wetten zich tot elkaar verhouden. Bepaalde zorgvormen kunnen namelijk vallen onder zowel de reikwijdte van de Wmo 2015 als de Wlz. Een voorbeeld hiervan is de huishoudelijke ondersteuning. Een relevante vraag is in dat kader bijvoorbeeld of gemeenten een maatwerk- voorziening in de vorm van huishoudelijke ondersteuning onder de Wmo 2015 mag beëindigen indien een betrokkene een indicatie op grond van de Wlz heeft gekregen en op grond daarvan ook huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wlz kan ontvangen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/een-aanspraak-op-grond-van-de-wlz-is-voorliggend-aan-de-wmo-2015/

RESULTAATSGERICHT INDICEREN ONDER DE WMO 2015 OP ‘LOSSE SCHROEVEN’

De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘CRvB’) heeft zich in zijn uitspraak van 8 oktober jl. uitgelaten over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen (hierna: ‘het college’) een individuele beschikking voldoende heeft geobjectiveerd en geconcretiseerd door resultaatgericht te indiceren. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor de rechtspraktijk. De feiten en omstandigheden die in deze uitspraak centraal staan zijn de volgende.

Zie ook:

https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/resultaatsgericht-indiceren-onder-de-wmo-2015-op-losse-schroeven/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/resultaatsgericht-indiceren-onder-de-wmo-2015-op-losse-schroeven

Thema-avond met Boris van der Ham

Op 4 juli jl. was oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham in Alphen aan den Rijn aanwezig om met de leden van D66 in gesprek te gaan over het onderwerp ‘democratische vernieuwing’.

Tijdens de thema-avond heeft Boris uitgebreid verteld om welke reden hij kritisch is op het huidige kabinet, bijvoorbeeld waar het gaat om het afschaffen van het referendum. In dat kader heeft Boris met een aantal andere leden van D66 het initiatief genaamd ‘Opfrissing’ opgericht. Voor meer informatie zie: http://opfrissing.nl 

Lees verder

DE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID BIJ ZORGCONTRACTERING

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft zich bij uitspraak van 1 mei 2018 uitgelaten over de rechtsverhouding tussen verloskundigenpraktijken en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het niet aanbieden van een zorgovereenkomst door een zorgverzekeraar, in casus Zilveren Kruis, kan onder omstandigheden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/de-werking-van-de-redelijkheid-en-billijkheid-bij-zorgcontractering/

Lees verder