Categoriearchief: Uncategorized

De Participatiewet: een onredelijke wet?

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de gevolgen die de uitvoering van de Participatiewet (hierna: ‘Pw’) door gemeenten, in een individueel geval voor een belanghebbende kan hebben. Het ging in die casus om een belanghebbende van wie de bijstandsuitkering op grond van de Pw werd teruggevorderd, aangezien zij bij de gemeente niet had opgegeven dat zij periodiek boodschappen ontving van haar moeder. Alhoewel artikel 58 lid 1 van de Pw weinig uitleg behoeft en de gemeenten dwingend voorschrijft dat de kosten van bijstand worden teruggevorderd, indien door een belanghebbende niet is voldaan aan de inlichtingenplicht, ontstond toch discussie over de redelijkheid van deze bepaling. Aangezien de Pw op dit onderdeel gemeenten weinig ruimte laat is de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 14 oktober 2019 in voornoemde casus goed te volgen. Het beroep is ongegrond. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/de-participatiewet-een-onredelijke-wet

https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-participatiewet-een-onredelijke-wet

Lees verder

Geen wettelijke grondslag voor drogist op afstand in supermarkt

Op 4 november 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) een opmerkelijke uitspraak gedaan in een hoger beroepszaak, aanhangig gemaakt door de Stichting Centraal Bureau Drogisterijbedrijven en Parfumeriebedrijven (hierna: ‘CBD’). De Afdeling heeft bepaald dat winkels en supermarkten die Uitsluitend Apotheek en Drogisterij-geneesmiddelen (hierna: ‘UAD-geneesmiddelen’) verkopen, er zorg voor moeten dragen dat er altijd een (assistent-)drogist fysiek aanwezig is in de winkel om klanten bij vragen voor te kunnen lichten. Assistentie ‘op afstand’ met behulp van een tablet is in strijd met het leveren van verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 62 van de Geneesmiddelenwet. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/geen-wettelijke-grondslag-voor-drogist-op-afstand-supermarkt

Lees verder

VAV Symposium

Vanmiddag sprak onze collega Bas Wallage op het VAV symposium. In zijn presentatie ”Van het kastje naar de muur” heeft Bastiaan de verschillende stelselwetten in de zorg en het sociaal domein besproken en de impact hiervan op onze samenleving.

Licht op Legal: knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, en gedragswetenschapper Yvonne den Boer in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van jeugdwet naar Wmo. 

https://www.vbk.nl/lichtoplegal/licht-op-legal-knelpunten-de-wetgeving-bij-18-18-hoe-zorg-je-dat-jong-volwassenen-de

Lees verder

Noodgedwongen langer ‘gesloten jeugdhulpverlening’ door trage gemeentelijke besluitvorming

Als gevolg van trage gemeentelijke besluitvorming kon een jeugdige met complexe problematiek niet worden overgeplaatst naar een passende vervolgplek waar hij al maanden op wachtte en moet daardoor noodgedwongen langer in een gesloten jeugdhulpinstelling blijven. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/noodgedwongen-langer-gesloten-jeugdhulpverlening-door-trage-gemeentelijke

Lees verder

CBb oordeelt dat niet-gecontracteerde zorg volledig vergoed moet worden bij restitutiepolis

Door het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is op 28 juli een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak tussen enkele verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak draait om de vraag of verzekeraars bij restitutiepolissen een eigen systematiek mogen hanteren om maximumtarieven vast te stellen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Het CBb oordeelt van niet. De essentie van de restitutiepolis is dat de gehele zorgnota vergoed wordt. Als dit anders was, dan zouden verzekerden moeten bijbetalen, en dat is niet de bedoeling. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de vergoeding beperkt worden tot een bepaald bedrag. Het is dan aan de verzekeraar om op individuele basis vast te stellen dat er excessief gedeclareerd is. 

In deze Legal Update plaatsen wij de uitspraak in het bredere wettelijke kader van de restitutiepolis en het zorgstelsel.

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/cbb-oordeelt-dat-niet-gecontracteerde-zorg-volledig-vergoed-moet-worden-bij

Lees verder

De donorwet: orgaandonatie door wilsonbekwamen

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet van kracht. In een eerdere Legal Update schreven wij al over deze wet. Vanaf de inwerkingtreding op 1 juli 2020 geldt het systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem). Wie zich niet registreert in het Donorregister, wordt kortgezegd automatisch donor. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/de-donorwet-orgaandonatie-door-wilsonbekwamen

Lees verder