Categorie archief: Uncategorized

VERPLICHTING VOOR GEMEENTEN OM CLIËNTEN ACTIEF TE BENADEREN VOOR EEN HERINDICATIE OP GROND VAN DE JEUGDWET OF WMO 2015

De Jeugdwet en Wmo 2015 schrijven niet voor of een indicatie voor bepaalde tijd moet worden afgegeven, noch wat de duur moet zijn van een te verstrekken voorziening. In de praktijk worden besluiten door het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) op grond van voornoemde wetgeving vaak voor een kortdurende periode genomen. Dit sluit aan bij de bedoelingen van de wetgever, die terugkomen in de parlementaire geschiedenis bij de Jeugdwet en Wmo 2015, op grond waarvan de eigen kracht van de inwoner centraal staat en bij een ondersteuningsbehoefte (kortdurende) zorgverlening dient te worden ingezet met het doel deze in de toekomst weer af te bouwen in het geval het beter gaat met de desbetreffende inwoner. Dat roept de vraag op hoe de gemeenten dienen te beschikken bij inwoners met een chronische beperking. Hier zijn recentelijk Kamervragen over gesteld en deze zijn inmiddels door de minister beantwoord (2019Z12588). Bij de beantwoording van de Kamervragen gaat de minister eveneens in op de vraag of gemeenten verplicht zijn om een cliënt die individuele voorzieningen ontvangt op grond van de Wmo 2015 of Jeugdwet actief te benaderen bij afloop van een besluit.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/verplichting-voor-gemeenten-om-clienten-actief-te-benaderen-voor-een-herindicatie-op-grond-van-de-jeugdwet-of-wmo-2015/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/verplichting-voor-gemeenten-om-clienten-actief-te-benaderen-voor-een-herindicatie-op-grond-van-de-jeugdwet-of-wmo-2015

Lees verder

D66’er uit de regio: Bas Wallage

Waar ben je trots op?
De (lokale) politiek in Alphen aan den Rijn krijgt relatief weinig aandacht, vindt Bas. “Daarom organiseren wij lokaal allerlei activiteiten. Samen met onze actieve en zeer ervaren fractie gaan we in gesprek met mensen over wat er in Alphen, maar ook daarbuiten, leeft en speelt. Het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld een aantal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
Bas: “Gemeenten in de regio hebben veelal te maken met vergelijkbare vraagstukken. Het zou mijns inziens goed zijn als de regio op dit soort onderwerpen vaker gezamenlijk met de verschillende afdelingen optrekt. Ook waar het bijvoorbeeld gaat om het organiseren van activiteiten.”

Zie ook: https://zuidholland.d66.nl/2019/09/25/d66er-uit-de-regio-bas-wallage/

HET EINDE VAN PERSOONSGEBONDEN BUDGET VOOR JEUGDHULPVERLENING DOOR HET SOCIALE NETWERK?

In de praktijk komt het voor dat ouders van een jeugdige de jeugdhulp aan hun kind verzorgen (veelal individuele begeleiding) op grond van een persoonsgebonden budget. Op grond van artikel 8.1.1 lid 3 van de Jeugdwet is het aan de gemeenteraad om bij verordening te bepalen onder welke voorwaarden een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, zodat jeugdhulp kan worden betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. In dat kader wordt in de gemeentelijke verordening vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg’. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 17 juli 2019 volgt dat gemeenten onder omstandigheden geen persoonsgebonden budget hoeven te verstrekken voor jeugdhulpverlening door het sociale netwerk. Deze uitspraak zullen wij hieronder bespreken.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/het-einde-van-persoonsgebonden-budget-voor-jeugdhulpverlening-door-het-sociale-netwerk/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/het-einde-van-persoonsgebonden-budget-voor-jeugdhulpverlening-door-het-sociale-netwerk

https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2019/08/14/het-einde-van-persoonsgebonden-budget-voor-jeugdhulpverlening-door-het-sociale-netwerk/

Lees verder

GEMEENTEN KUNNEN MEER BETEKENEN VOOR STAATLOZEN DAN TOT NU TOE WERD VERONDERSTELD

Van Benthem & Keulen’s advocaat, Bastiaan Wallage adviseert Kompass en ASKV Steunpunt Vluchtelingen over de mogelijkheden voor gemeenten om staatlozen te kunnen inschrijven.

Bastiaan Wallage heeft voor de mensenrechtenorganisaties Kompass en ASKV Steunpunt Vluchtelingen een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de juridische mogelijkheden die gemeenten hebben, op grond van de Wet basisregistratie personen, rond de inschrijving van staatlozen.

Lees verder

HET RECHT OP VRIJE ARTSENKEUZE VOOR VERZEKERDEN MET EEN NATURAVERZEKERING: HET HINDERPAALCRITERIUM EN DE ‘VLAKTAKS’.

In Gezondheidsrecht Updates (GZR), 2019/140 schreef Bastiaan Wallage, samen met Eva Jacobs, een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 1 februari 2019.

In hun annotatie gaan Bastiaan en Eva kort in op de feiten en omstandigheden die centraal staan in de onderhavige uitspraak. Vervolgens gaan zij in op de hoogte van de vergoeding die zorgverzekeraars moeten betalen indien en voor zover een verzekerde met een naturapolis zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en welke korting in dat kader door de zorgverzekeraar mag worden toegepast. Zij ronden af met een bespreking van de gevolgen van de onderhavige uitspraak voor de rechtspraktijk.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/het-recht-op-vrije-artsenkeuze-voor-verzekerden-met-een-naturaverzekering-het-hinderpaalcriterium-en-de-vlaktaks/

Afbakening zorgspecifieke wetgeving

Veelvuldig spelen complexe zorgvragen en ondersteuningsbehoeften van inwoners zich af op de grensvlakken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De afbakening tussen deze wetten is voor zowel zorgvragers, zorgaanbieders en gemeentelijke overheden vaak grijs gebied, en roept vragen op over verplichtingen en eigen bijdragen.

Zie ook: https://www.sociaalweb.nl/events/afbakening-zorgspecifieke-wetgeving

afbeelding
Lees verder

BASTIAAN WALLAGE EN WOUTER KOELEWIJN ZIJN GENOMINEERD VOOR DE MAGNA CHARTA PUBLIEKSPRIJS

Opnieuw zijn twee van onze advocaten genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs. Bastiaan Wallage en Wouter Koelewijn schreven de Legal Update ‘Een betaalovereenkomst is geen zorgovereenkomst‘. Deze Legal Update is genomineerd voor de publieksprijs ‘Blog’ in de categorie ‘Boek 5, Boek 6 en Aansprakelijkheidsrecht’.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/bastiaan-wallage-en-wouter-koelewijn-zijn-genomineerd-voor-de-magna-charta-publieksprijs/

Wetswijziging Wmo 2015 moet resultaatgericht indiceren mogelijk maken

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is inmiddels helder (uitspraak 1 / uitspraak 2 / uitspraak 3). Het resultaatgericht indiceren door gemeenten is niet toegestaan. Gemeenten dienen in het besluit op grond waarvan de voorziening ‘hulp bij het huishouden’ wordt toegekend ook tijdseenheden op te nemen en deze tijdseenheden moeten zijn gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Aangezien tot op heden in de rechtspraak slechts het ‘CIZ-protocol Huishoudelijke Verzorging’ en het rapport van HHM en KPMG Plexus zijn erkend als deugdelijk onderzoek zaten veel gemeenten te wachten op de reactie van de minister en/of de VNG. De VNG heeft eerder aangegeven de reactie van de minister af te wachten, voordat zij zelf met een inhoudelijke reactie zou komen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/wetswijziging-wmo-2015-moet-resultaatgericht-indiceren-mogelijk-maken/

https://www.sociaalweb.nl/blogs/wetswijziging-wmo-2015-moet-resultaatgericht-indiceren-mogelijk-maken

Lees verder

RESULTAATGERICHT INDICEREN OP GROND VAN DE WMO 2015 NIET LANGER MOGELIJK? EEN BOTSING TUSSEN MAATWERK EN RECHTSZEKERHEID

Voor het Tijdschrift Gemeentestem (Gst), 2019/37 schreven Bastiaan Wallage en Wouter Koelewijn een artikel over het resultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 en in het bijzonder de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober 2018. De CRvB oordeelde in deze uitspraak dat gemeenten in hun beleid en/of in het besluit waarin zij een voorziening ‘hulp bij het huishouden’ toekennen, met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel, ook tijdseenheden moeten opnemen (zie ook onze Legal Update van 25 oktober 2018).  Met deze rechtspraak is het voor gemeenten niet (langer) mogelijk om resultaatgericht te indiceren.

Voor meer informatie:

Bastiaan Wallage
+31 30 25 95 553
bastiaanwallage@vbk.nl

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/resultaatgericht-indiceren-op-grond-van-de-wmo-2015-niet-langer-mogelijk-een-botsing-tussen-maatwerk-en-rechtszekerheid/

Vrije artsenkeuze: een onderdeel van de Nederlandse constitutie?

B. Wallage, A.C. Hendriks & W.I. Koelewijn– In deze bijdrage staat de vraag centraal wat de betekenis is van het recht op vrije artsenkeuze en in hoeverre patiënten c.q. verzekerden daaraan rechten kunnen ontlenen jegens de staat en in het bijzonder de zorgverzekeraars. Eerst wordt een definitie gegeven van het recht op vrije artsenkeuze. Vervolgens wordt gekeken naar de constitutionele aspecten achter vrije artsenkeuze, of dat recht een grondrechtelijke grondslag kent en of dit positieve verplichtingen voor de staat met zich meebrengt. Hierna wordt de toelaatbaarheid van een beperking van het recht op vrije artsenkeuze onderzocht en wat de verplichtingen zijn van zowel de staat, als de zorgverzekeraar om dit recht (actief) te beschermen. 

Tijdschrift voor Constitutioneel recht

10e jrg., nr. 1, januari 2019