RESULTAATSGERICHT INDICEREN ONDER DE WMO 2015 OP ‘LOSSE SCHROEVEN’

De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘CRvB’) heeft zich in zijn uitspraak van 8 oktober jl. uitgelaten over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen (hierna: ‘het college’) een individuele beschikking voldoende heeft geobjectiveerd en geconcretiseerd door resultaatgericht te indiceren. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor de rechtspraktijk. De feiten en omstandigheden die in deze uitspraak centraal staan zijn de volgende.

Zie ook:

https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/resultaatsgericht-indiceren-onder-de-wmo-2015-op-losse-schroeven/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/resultaatsgericht-indiceren-onder-de-wmo-2015-op-losse-schroeven

Thema-avond met Boris van der Ham

Op 4 juli jl. was oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham in Alphen aan den Rijn aanwezig om met de leden van D66 in gesprek te gaan over het onderwerp ‘democratische vernieuwing’.

Tijdens de thema-avond heeft Boris uitgebreid verteld om welke reden hij kritisch is op het huidige kabinet, bijvoorbeeld waar het gaat om het afschaffen van het referendum. In dat kader heeft Boris met een aantal andere leden van D66 het initiatief genaamd ‘Opfrissing’ opgericht. Voor meer informatie zie: http://opfrissing.nl 

Lees verder

DE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID BIJ ZORGCONTRACTERING

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft zich bij uitspraak van 1 mei 2018 uitgelaten over de rechtsverhouding tussen verloskundigenpraktijken en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het niet aanbieden van een zorgovereenkomst door een zorgverzekeraar, in casus Zilveren Kruis, kan onder omstandigheden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/de-werking-van-de-redelijkheid-en-billijkheid-bij-zorgcontractering/

Lees verder

CRVB-STAPPENPLAN EN DE WMO 2015

Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 hebben gemeenten per 1 januari 2015 de taak gekregen om ondersteuning c.q. zorg in de vorm van voorzieningen te leveren aan een grote groep inwoners. Indien bij het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’)
een melding wordt ingediend door een inwoner die stelt ondersteuning nodig te hebben, dient het college allereerst onderzoek te verrichten teneinde een besluit over de eventuele toewijzing hiervan te nemen. De vraag hoe dit onderzoek dient te worden verricht is regelmatig onderwerp van discussie. De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘de Raad’) heeft bij uitspraak van 21 maart 2018 een stappenplan geformuleerd, dat colleges dienen af te lopen na ontvangst van een melding.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/crvb-stappenplan-en-de-wmo-2015/

Lees verder

Annotatie GZR: INVULLING HINDERPAALCRITERIUM VOOR ZORGAANBIEDER VOORALSNOG ONDUIDELIJK

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) schreef Bastiaan Wallage gezamenlijk met Eva Jabobs een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van 30 januari 2018.

In deze uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Nederland (hierna:
‘de rechtbank’) geoordeeld dat de door de zorgverzekeraar ‘De Friesland’ betaalde vergoeding van 70 procent van het laagst door haar gecontracteerde tarief voor de niet-gecontracteerde zorg, wat neerkomt op 55 procent van het geldende NZa-tarief, een feitelijke hinderpaal vormt voor een verzekerde om zorg af te nemen bij een zorgaanbieder van zijn keuze. Voorts heeft de rechtbank de concrete omstandigheden van het geval beoordeeld. In deze annotatie lichten
Bastiaan en Eva allereerst de uitspraak van de rechtbank op hoofdlijnen toe. Vervolgens bespreken zij de invulling van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (hierna: ‘Zvw’) en het beroep van de zorgaanbieder op artikel 13 Zvw. Tot slot kijken zij naar de gevolgen van de uitspraak voor de rechtspraktijk.

Zie: https://www.vbk.nl/kennis-delen/publicaties/invulling-hinderpaalcriterium-voor-zorgaanbieder-vooralsnog-onduidelijk/

RESULTAATGERICHT INDICEREN OP GROND VAN DE WMO 2015 ONDER OMSTANDIGHEDEN TOEGESTAAN

Datum: 6 maart 2018

Op 9 februari 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal (hierna: ‘het college’) een individuele beschikking voldoende heeft geobjectiveerd en geconcretiseerd door resultaatgericht te indiceren. De feiten en omstandigheden die in deze uitspraak centraal staan zijn de volgende.

Lees verder

WETSVOORSTEL ORGAANDONATIE AANGENOMEN DOOR EERSTE KAMER

Datum: 13 februari 2018 

Zojuist is het Wetsvoorstel Orgaandonatie (volledig: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) door de Eerste Kamer aangenomen met 38 tegen 36 stemmen.
Dit betekent dat het bestaande beslissysteem voor donorregistratie wordt gewijzigd en wordt vervangen door een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem).

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/wetsvoorstel-orgaandonatie-aangenomen-door-eerste-kamer/

Lees verder