Afbakening zorgspecifieke wetgeving

Veelvuldig spelen complexe zorgvragen en ondersteuningsbehoeften van inwoners zich af op de grensvlakken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De afbakening tussen deze wetten is voor zowel zorgvragers, zorgaanbieders en gemeentelijke overheden vaak grijs gebied, en roept vragen op over verplichtingen en eigen bijdragen.

Zie ook: https://www.sociaalweb.nl/events/afbakening-zorgspecifieke-wetgeving

afbeelding

Inhoud en resultaat

Na de cursus heeft u kennis en inzicht verkregen in:

 • Actuele rechtspraak over afbakeningsvraagstukken en heeft u;
  • een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet;
  • kennis en inzicht in de specifieke afbakeningsregels tussen de zorgwetten en kent u de hoofdlijnen uit de rechtspraak daarover;
  • juridische tools gekregen om afbakeningsproblemen en rechtsvragen op pragmatische en juridisch houdbare wijze op te lossen.

In deze cursus wordt kennis overgedragen en inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, alsmede actuele jurisprudentie. Die zorgjuristen en beleidsadviseurs houvast geven bij het oplossen van afbakeningsproblemen en vraagstukken.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor zorgjuristen, beleidsmedewerkers sociaal domein, Wmo-consulenten, Jeugd-consulenten en behandelaren van bezwaar en beroep van gemeenten.

Programma 

 • Karakteristieken en wettelijke kaders Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • De afbakeningsbepalingen;
 • Actuele afbakeningsjurisprudentie;
 • Verhouding met overige wet- en regelgeving (o.a. onderwijs en publieke gezondheid);
 • Behandeling van concrete casusposities en voorbeelden.

Docenten 

afbeelding
 • Mr. dr. Wouter Koelewijn is zorgadvocaat/partner bij Van Benthem en Keulen. Daarnaast is hij als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is hij zorgtoezichthouder bij een kraamzorginstelling. Zijn expertise ligt op het gebied van samenwerking, bekostiging, zorgcontractering, privacyvraagstukken en (verzekerde) aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Jeugdwet en Wmo 2015.
afbeelding
 • Mr. Bastiaan Wallage is advocaat bij Van Benthem en Keulen en is daarnaast als promovendus verbonden aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast doceert hij eveneens aan de Universiteit van Amsterdam. Bastiaan doet onderzoek naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Als advocaat procedeert en adviseert hij voor/aan onder andere gemeenten over vraagstukken binnen het sociaal domein.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 3 oktober 2019, 9.30 – 16.30 uur, Utrecht