Motie – D66 congres 101

Mijn motie over artikel 1F Vluchtelingenverdrag is door het congres aangenomen.

1530302_858416470896356_233361021556271285_n

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 18 april 2015 te Rotterdam.

Constaterende dat:

– Vluchtelingen op basis van het Vluchtelingenverdrag en het de Europese Definitierichtlijn opvang kunnen krijgen in Nederland.

– Oorlogsmisdadigers op grond van vernoemde verdragen van de procedure worden uitgesloten.

– Algemene ambtsberichten een grote rol kunnen spelen in dit soort zaken.

– Op basis van voornoemde ambtsberichten worden oorlogsmisdaders collectief uitgesloten van de vluchtelingenstatus. Zo wordt artikel 1F Vluchtelingenverdrag collectief toegepast op Afghanen, die van de vluchtelingenprocedure zijn uitgesloten op basis van het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan 2000.

– Op basis van deze collectieve uitsluiting ook vluchtelingen die geen oorlogsmisdaden hebben gepleegd ten onrechte worden uitgesloten van de asielprocedure.

 Overwegende dat:

– Veel mensenrechtenorganisaties kritiek hebben op het Nederlandse beleid.

– Het Europees Hof van Justitie in 2010 heeft geoordeeld dat de toetsing individueel moet plaatsvinden.

– Er in juridische procedures weinig mogelijkheden zijn aangezien de Nederlandse wetgever het systeem dient vorm te geven.

– Het Nederlandse 1F-beleid momenteel in strijd lijkt te zijn met de waarborgen uit het Europees Handvest.

– De Nederlandse regering weigert het Nederlandse beleid in harmonie te brengen met het Europees recht.

 Verzoekt de Europese fractie:

De Europese Commissie te wijzen op het Nederlandse 1F-beleid alwaar het gaat om de collectieve toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag (artikel 12 Europese definitierichtlijn) en de Europese Commissie vragen te stellen over een eventuele infractieprocedure die door de Commissie gestart kan worden op grond van artikel 258 VWEU.

En gaat over tot de orde van de dag.